วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีโดยปี พ.ศ. 2547 ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอย่างครบวงจรมานานกว่า 20 ปี ทั้งการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการบริการด้านการแพทย์แผนไทย การเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ จึงอนุมัติงบประมาณและผลักดันให้เกิดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปีถัดมานายโอรส วงสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ บริหารจัดการด้วยความมุ่งหวังให้วิทยาลัยฯ แห่งนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยควบคู่กับคุณธรรม อ่านเพิ่มเติมที่นี่