การให้บริการกับผู้ป่วยโดยความใส่ใจ ลงชุมชนให้บริการกับประชาชนทั่วไป  มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี