สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับแจ้งยืนยันผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรียบร้อยแล้วนั้นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ผลการประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ระดับดีเยี่ยม โดยมี นางสาวจิรภัทร เล่ห์สิงห์ กลุ่มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯเข้ารับใบประกาศในครั้งนี้