วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่พสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง