ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่างาน ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก และข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกฯ วิทยาลัยได้ขออนุมัติใช้โครงสร้างการบริหารภายในวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสั่งคลิกที่นี่