วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จึงประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุน (ในโอกาสวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ใบสมัคร คลิกที่นี่

หนังสือรับรองรายได้ คลิกที่นี่

รายละเอียด คลิกที่นี่