วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยได้พบปะพูดคุยกับทาง ผอ.วิทยาลัย ถึงการทำงาน แผนงานและโครงสร้างทางการของศึกษาของทางวิทยาลัยฯ ว่าเป็นอย่างไร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในปีการศึกษาต่อไปไว้อย่างไร เพราะปัจจุบันทางวิทยาลัยฯรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ - ๔ โดยรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๒ ต่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนประมาณ ๑๓๐ คน และได้สอบถามอาจารย์ผู้ที่สอนในวิทยาลัยฯเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่นำมาใช้ในการรักษาให้แก่ผู้รับบริการมาจากแหล่งใด สามารถอุดหนุนจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้หรือไม่ และสามารถนำยาสมุนไพรไทยมาร่วมใช้กับยาแผนปัจจุบันได้อย่างไรบ้างทั้งนี้ได้กำชับ นอกจากจะเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ต้องสอนนุกศึกษาแล้วสิ่งที่จำเป็นที่ต้องปลูกฝั่งเช่นกันคือ การให้บริการการรักษาประชาชนต้องดูแลใส่ใจประชาชนผู้เข้ารับริการเป็นอย่างดี ให้เหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรคือ MOPH
M=Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
O=Originality เร่งสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P=People Centered ใส่ใจประชาชน ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H=Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม